Obchodní a dodací podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující řádným a úplným vyplněním objednávky potvrzuje, že si přečetl a akceptuje Obchodní podmínky a Reklamační řád ElektroSystem Zlín, s.r.o., platné v den odeslání objednávky. Prodávající ElektroSystem Zlín, s.r.o., se sídlem Malenovice 910, 764 06 Zlín, IČO 49449770, DIČ CZ 49449770, zapsán v Obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 12649 vedená u Krajského soudu v Brně se zavazuje jednat dle Obchodních podmínek a Reklamačního řádu. Podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku a zákonem č. 367/2000 Sb. Občanského zákoníku.

2. Ochrana osobních údajů

Prodávající ElektroSystem Zlín, s.r.o. se zavazuje, že veškeré osobní údaje získané od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu související s dodávkou zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, které jsou archivovány po dobu neurčitou. Pokud by je prodávající použil pro svoji nabídku obchodu a služeb, má subjekt údajů (kupující) právo písemně odvolat svůj souhlas s používáním svých osobních údajů za tímto účelem.

3. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Kupující musí řádně a úplně vyplnit objednávku a souhlasit s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem, čímž se zavazuje zaplatit kupní cenu. Tímto se objednávka stává návrhem kupní smlouvy. Prodávající obratem objednávku potvrdí a ta se stává kupní smlouvou dnem doručení potvrzení kupujícímu. Pokud se jedná o zboží objednané speciálně pro kupujícího (prodávající tento druh zboží běžně nevede),zavazuje se kupující zaplatit zálohu v minimální výši 20% předpokládané ceny Prodávající se zavazuje dodat bezchybné zboží dle objednávky společně s doklady o koupi a převézt na něj vlastnické právo.

Storno objednávky lze provézt do 2 hodin od odeslání, emailem nebo telefonicky.

4. Cena a placení

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH 20% a jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. K ceně bude případně připočítána doprava (dle zvoleného typu doručení). Kupní cenu je nutné uhradit před předáním zboží (při osobním odběru, řidiči dopravce) nebo platbou na účet na základěfaktury.

5. Dodací lhůta

Dodání se uskutečňuje v místě sídla firmy nebo předáním dopravci k přepravě, dle zvoleného způsobu odběru v objednávce. Dodací lhůta běží ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud má prodávající zboží na skladě, je dodací lhůta maximálně 5 pracovních dní. Pokud objednané zboží není na skladě nebo je nebude možné dopravci předat do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu zároveň ho informuje o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě).

6. Přepravní podmínky a poštovné

Způsob doručení zboží a cena:

  • osobní odběr v sídle prodávajícího – preferovaný způsob
  • expresní zásilkovou službou - dle váhy a vzdálenosti , minimálně však 100,- Kč
  • českou poštou – dle váhy a vzdálenosti, minimálně však 100,- Kč

Způsob úhrady za zboží a cena:

  • platbou v hotovosti při osobním odběru
  • dobírkou (případně hotově řidiči dopravce při předání zboží)
  • převodem peněz na účet prodávajícího na základě zaslání zálohové faktury kupujícímu
  • převodem peněz na účet prodávajícího na základě zaslání faktury kupujícímu

Kupující je povinen řádně zkontrolovat stav zásilky, zejména neporušenost přepravního obalu. V případě závad je nutné postupovat dle Reklamačního řádu. Pokud je zásilka bez závad, je kupující povinen zásilku zaplatit a převzít.

Prodávající dodá zboží v množství, jakosti a provedení dle kupní smlouvy a společně s tím i fakturu, která slouží i jako dodací doklada záruční list. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a nabývá k němu vlastnického práva. Kupující je povinen zboží okamžitě prohlédnout a zkontrolovat, pro vyloučení případných vad.

7. Záruka a reklamace

Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 6,12, 24 měsíců v závislosti na sortimentu a výrobci. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění ochranné pečeti nebo pokud došlo k mechanickému poškození zboží.

Reklamace podrobněji řeší „Reklamační řád“ ze dne 29.května 2007.

8. Vrácení zboží

Kupující má právo zboží do 14 dnů vrátit. Před odesláním zboží na adresu kupujícího je nutné zaslat (emailem, faxem nebo samostatným, případně ke zboží přiloženým dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci.

Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (kontrola vráceného zboží, bankovní poplatky) v maximální částce 200,- Kč a na stornovací poplatek účtovaný dodavatelem zboží. Pokud se jedná o zboží objednané speciálně pro kupujícího (prodávající tento druh zboží běžně nevede), vyhrazuje si prodávající použít zaplacenou zálohu na úhradu nákladů s dalším skladováním a prodejem zboží. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží po odečtení poštovného (dopravného) a všech vynaložených nákladů, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

9. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky a Reklamační řád platí v takovém rozsahu a znění, které je uvedeno v prodejně a na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, nebo v den přímého nákupu zboží v prodejně prodávajícího. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád jsou platné od 1.června 2007 a nahrazují v plném rozsahu předchozí ustanovení.

Všechny spory vznikající z těchto „Obchodních a dodacích podmínek“, navazujících smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Platnost těchto „Obchodních a dodacích podmínek“ je od >1. června 2007 a tyto „Obchodní a dodací podmínky“, nahrazují všechny předešlé „Obchodní a dodací podmínky“ vydané firmou ElektroSystem Zlín, s.r.o.


Ve Zlíně Malenovicích dne 29.května 2007